Red Packet Design 2021 – The Ox Series

山峰國際袋業
利是封設計, 動物插畫,節日平面設計

今次係幫一間印刷公司做嘅牛年利是封設計。

成件作品嘅設計係由插畫到 copywriting 都要照顧到。難度在於16句祝福語嘅創作要同插畫嘅每個場境相互配合,不失霸氣之餘又不能俗氣。